Danh sách đơn vị
1. TỈNH ỦY, HĐND, UBND, UB MTTQ TỈNH
Tỉnh ủy Bắc Kạn
HĐND tỉnh
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
Cổng TTĐT tỉnh Bắc Kạn
2. SỞ BAN NGÀNH
Sở Thông tin và Truyền thông
2. SỞ, BAN, NGÀNH
Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh
Ban Dân tộc
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Lao động - TB và XH
Sở Văn hóa, TT và DL
Sở Nội vụ
Sở Nông nghiệp và PTNT
Sở Giao thông vận tải
Sở Xây dựng
Sở Tư pháp
3. HUYỆN, THÀNH PHỐ
Thành phố Bắc Kạn
Huyện Ba Bể
Huyện Bạch Thông
Huyện Chợ Đồn
Huyện Chợ Mới
Huyện Na Rì
Huyện Ngân Sơn
Huyện Pác Nặm
4. CÁC ĐƠN VỊ KHÁC
Chi cục Kiểm lâm
Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Hỏi đáp Cải cách hành chính
Hỏi đáp Du lịch
Thủ tục thành lập công ty

Hỏi:
Xin chào! Chúng tôi là công ty luật tại Hà Nội. Chúng tôi đang có nhu cầu thành lập công ty cho khách hàng tại Bắc Cạn.
Cho chúng tôi hỏi Thủ tục thành lập công ty tại Bắc Cạn có phải nộp hồ sơ online trước khi nộp bản giấy không?
Gửi bởi:  NGÔ VĂN HƯNG
Vào lúc:  15:34 25/12/2018
Đơn vị tiếp nhận:  Sở Kế hoạch và Đầu tư
Trả lời:
Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được câu hỏi của ông Ngô Văn Hưng trên Cổng thông tin điện tử của Kế hoạch và Đầu tư về trình tự đăng ký hồ sơ qua mạng điện tử. Sau khi xem xét, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn trả lời như sau: Đối với câu hỏi của ông chưa rõ hình thức đăng ký kinh doanh qua mạng ông sẽ sử dụng Chữ ký số công cộng hay Tài khoản đăng ký kinh doanh, do vậy nếu sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh được thực hiện như sau: Theo “Điều 38. Trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh hướng dẫn tại Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định”: “5. Sau khi nhận được thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cá nhân quy định tại Khoản 3 Điều 36 Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 của Chính phủ nộp một bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy kèm theo Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử đến Phòng Đăng ký kinh doanh. Cá nhân quy định tại Khoản 3 Điều 36 Nghị định Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 của Chính phủ có thể nộp trực tiếp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy và Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử tại Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc nộp qua đường bưu điện. 6. Sau khi nhận được hồ sơ bằng bản giấy, Phòng Đăng ký kinh doanh đối chiếu đầu mục hồ sơ với đầu mục hồ sơ doanh nghiệp đã gửi qua mạng điện tử và trao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu nội dung đối chiếu thống nhất. Trường hợp hồ sơ bằng bản giấy và hồ sơ doanh nghiệp đã gửi qua mạng điện tử là không thống nhất, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo yêu cầu doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận được hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ đăng ký điện tử của doanh nghiệp không còn hiệu lực”. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị ông liên hệ với phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn theo số điện thoại: 0209.3871.789 để được hướng dẫn. Vậy Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Kạn trả lời để ông được biết./.
Trả lời bởi:  Dương Văn Thế Vào ngày:  28/12/2018
Câu hỏi xem nhiều