Danh sách đơn vị
1. TỈNH ỦY, HĐND, UBND, UB MTTQ TỈNH
Tỉnh ủy Bắc Kạn
HĐND tỉnh
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
Cổng TTĐT tỉnh Bắc Kạn
2. SỞ, BAN, NGÀNH
Văn phòng UBND tỉnh
Ban Dân tộc
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Lao động - TB và XH
Sở Văn hóa, TT và DL
Sở Nội vụ
Sở Nông nghiệp và PTNT
Sở Giao thông vận tải
Sở Xây dựng
Sở Tư pháp
3. HUYỆN, THÀNH PHỐ
Thành phố Bắc Kạn
Huyện Ba Bể
Huyện Bạch Thông
Huyện Chợ Đồn
Huyện Chợ Mới
Huyện Na Rì
Huyện Ngân Sơn
Huyện Pác Nặm
4. CÁC ĐƠN VỊ KHÁC
Chi cục Kiểm lâm
Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Hỏi đáp Cải cách hành chính
Hỏi đáp Du lịch
di sản văn hoa

Hỏi:
kính chào quý cơ quan.
Qúy cơ quan có thể cho tôi biết hiện nay tỉnh Bắc Kạn tổng số có bao nhiêu di sản văn hóa phi vật thể cấp tỉnh? đặc biệt là di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc Tày trên địa bàn.
rất mong nhận được hồi âm sớm nhất từ phía quý cơ quan.
Gửi bởi:  CAM TU CAU
Vào lúc:  20:49 02/06/2017
Đơn vị tiếp nhận:  Sở Văn hóa, TT và DL
Trả lời:
Số di sản văn hóa phi vật thể cấp tỉnh: Căn cứ Luật di sản văn hóa năm 2001 được sửa đổi bổ sung năm 2009, Điều 18 được sửa đổi như sau: "1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) tổ chức kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể ở địa phương và lựa chọn, lập hồ sơ khoa học để đề nghị Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. 2. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và cấp Giấy chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.". Vì vậy, các di sản văn hóa phi vật thể không phân loại theo cấp xã, huyện, tỉnh. Số di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc Tày: Căn cứ vào kết quả kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể nhóm ngôn ngữ Tày - Thái (năm 2013), số di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc Tày được tiến hành lập phiếu kiểm kê trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn là 121 phiếu kiểm kê.
Trả lời bởi:  Phòng Quản lý Di sản văn hóa Vào ngày:  06/06/2017