Danh sách đơn vị
1. TỈNH ỦY, HĐND, UBND, UB MTTQ TỈNH
Tỉnh ủy Bắc Kạn
HĐND tỉnh
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
Cổng TTĐT tỉnh Bắc Kạn
2. SỞ, BAN, NGÀNH
Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh
Ban Dân tộc
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Lao động - TB và XH
Sở Văn hóa, TT và DL
Sở Nội vụ
Sở Nông nghiệp và PTNT
Sở Giao thông vận tải
Sở Xây dựng
Sở Tư pháp
3. HUYỆN, THÀNH PHỐ
Thành phố Bắc Kạn
Huyện Ba Bể
Huyện Bạch Thông
Huyện Chợ Đồn
Huyện Chợ Mới
Huyện Na Rì
Huyện Ngân Sơn
Huyện Pác Nặm
4. CÁC ĐƠN VỊ KHÁC
Chi cục Kiểm lâm
Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Hỏi đáp Cải cách hành chính
Hỏi đáp Du lịch
Đề nghị xem xét tăng phụ cấp

Hỏi:
Đề nghị HĐND tỉnh xem xét tăng mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với những người hoạt động không chuyên trách ở thôn theo Nghị quyết số 06/2014/NQ-HĐND ngày 05/4/2014 về việc Quy định chức danh, số lượng và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn, tổ dân phố, tổ nhân dân, tiểu khu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn vì mức phụ cấp kiêm nhiệm hiện tại 40% là quá thấp, không tương xứng với trách nhiệm, công sức của những người hoạt động không chuyên trách đã bỏ ra.
Gửi bởi:  HOÀNG VĂN TÚ
Vào lúc:  16:08 06/07/2015
Đơn vị tiếp nhận:  HĐND tỉnh
Trả lời:
Sau khi tiếp nhận ý kiến kiến nghị của cử tri qua địa chỉ http://hdnd.backan.gov.vn, Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh có ý kiến như sau: Nội dung mà cử tri kiến nghị trùng hợp với ý kiến của cử tri tại các địa phương trong các buổi tiếp xúc cử tri của HĐND tỉnh và đã được Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp gửi UBND tỉnh để xem xét, trả lời. Thường trực HĐND tỉnh nhận được văn bản trả lời của UBND tỉnh có nội dung như sau: “Việc tăng thêm mức phụ cấp kiêm nhiệm để khuyến khích người dân tham gia hoạt động hiện nay chưa được thực hiện vì nguồn ngân sách Trung ương khoán theo Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 của Chính phủ và nguồn ngân sách bổ sung của tỉnh còn hạn chế, do đó chỉ đảm bảo việc chi trả mức phụ cấp và phụ cấp kiêm nhiệm theo Nghị quyết số 06/2014/NQ-HĐND ngày 05/4/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn”. Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh thông báo để cử tri biết./.
Trả lời bởi:  Vào ngày:  20/07/2015