Danh sách đơn vị
1. TỈNH ỦY, HĐND, UBND, UB MTTQ TỈNH
Tỉnh ủy Bắc Kạn
HĐND tỉnh
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
Cổng TTĐT tỉnh Bắc Kạn
2. SỞ, BAN, NGÀNH
Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh
Ban Dân tộc
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Lao động - TB và XH
Sở Văn hóa, TT và DL
Sở Nội vụ
Sở Nông nghiệp và PTNT
Sở Giao thông vận tải
Sở Xây dựng
Sở Tư pháp
3. HUYỆN, THÀNH PHỐ
Thành phố Bắc Kạn
Huyện Ba Bể
Huyện Bạch Thông
Huyện Chợ Đồn
Huyện Chợ Mới
Huyện Na Rì
Huyện Ngân Sơn
Huyện Pác Nặm
4. CÁC ĐƠN VỊ KHÁC
Chi cục Kiểm lâm
Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Hỏi đáp Cải cách hành chính
Hỏi đáp Du lịch
thu xin hoi

Hỏi:
kinh gui:ong nguyen van du bi thu tinh uy tinh bac.
kinh gui:ong ly thai hai chu tich uy ban nhan tinh bac kan.
toi la bo doi xuat ngu hien dang lam trang trai lon voi quy mo 300 con tai dia phuong nhung chua tiep can duoc nguon von vay.toi va gia dinh cung da lien he voi ngan hang tren dia ban huyen nhung chua duoc ngan hang nao chap thuan cho vay.
thong qua kenh tuyen thong cua tinh va cac nghi quyet cua tinh dua ra toi thay cac vi lanh dao cua tinh rat quan tam den nguoi nong dan,vay toi xin hoi nhung nguon von do vay o dau de phat trien kinh te tai dia phuong?vi chua tiep can dc nguon von nen hien tai cong trinh gia dinh toi van dang do dang chua hoan thien duoc,rat mong duoc su quan tam giup docua cac quy ban cap tren
Gửi bởi:  HA VAN LINH
Vào lúc:  14:59 01/11/2016
Đơn vị tiếp nhận:  HĐND tỉnh
Trả lời:
Cổng Thông tin điện tử HĐND tỉnh Bắc Kạn xin chân thành cảm ơn cử tri đã có câu hỏi trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan. Với nội dung trên đề nghị quý cử tri trực tiếp đến Ngân hàng CSXH huyện Ba Bể để được trả lời, tư vấn, tiếp cận các nguồn vốn vay. (Hoặc trao đổi trực tiếp theo số điện thoại: 0281.3895.313)
Trả lời bởi:  Vào ngày:  10/11/2016