Danh sách đơn vị
1. TỈNH ỦY, HĐND, UBND, UB MTTQ TỈNH
Tỉnh ủy Bắc Kạn
Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn
Cổng TTĐT tỉnh Bắc Kạn
2. SỞ, BAN, NGÀNH
Văn phòng UBND tỉnh
Ban Dân tộc
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Lao động - TB và XH
Sở Văn hóa, TT và DL
Sở Nội vụ
Sở Nông nghiệp và PTNT
Sở Giao thông vận tải
Sở Xây dựng
Sở Tư pháp
3. HUYỆN, THÀNH PHỐ
Thành phố Bắc Kạn
Huyện Ba Bể
Huyện Bạch Thông
Huyện Chợ Đồn
Huyện Chợ Mới
Huyện Na Rì
Huyện Ngân Sơn
Huyện Pác Nặm
4. CÁC ĐƠN VỊ KHÁC
Chi cục Kiểm lâm
Cải cách hành chính
Chuyên trang Du lịch Bắc Kạn
Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn

 

Thống kê đơn vị Tất cả Tổng số câu hỏi đã tiếp nhận: 27 Trong đó: Có 0 câu hỏi chờ tiếp nhận. Có 0 câu hỏi đã kiểm duyệt. Có 23 câu hỏi đã trả lời. Có 0 câu hỏi đã dừng trả lời. Có 4 câu hỏi chưa trả lời.